Vigtig Info

Miljøpolitik

Inden for rammerne af Q Transport økonomiske og kvalitative mål, skal vi arbejde for et renere miljø for vores medarbejdere, kunder og lokalsamfundet.

Vi vil drive vores virksomhed med den mindst mulige påvirkning af miljøet, samt arbejde efter den gældende miljølovgivning. Miljøarbejdet skal være en naturlig del af vores virksomhed. Vi stræber efter at imødekomme vore kunders forventninger til en miljøansvarlig virksomhed og arbejder på aktivt at sprede viden om vores miljøarbejde.Forretningsvilkår

AZH Transport generelle forretning betingelser er som følger.


1. Forretningsvilkår og -betingelser.

Følgende vilkår og betingelser er gældende for alle Q Transport’s ydelser, med mindre De som afsender skriftligt har fået oplysning om eller har aftalt andre vilkår, der er underskrevet af en bemyndiget person for  Q Transport.I tilfælde af konflikt eller uoverensstemmelser mellem disse, eller andre skriftlige eller mundtlige tilsagn går disse vilkår og betingelser forud for alt andet, i det omfang loven tillader dette.Disse vilkår beskytter også enhver som vi entrerer med om at hente, transportere eller levere forsendelser. Ingen medarbejdere hos Q Transport g eller andre har bemyndigelse til, at ændre betingelserne eller afgive løfter på vore vegne bortset fra som angivet ovenfor. Nærværende betingelser omfatter ikke internationale forsendelser bestilt via Q Transpor, her gælder CMR lovgivningen eller forretningsbetingelserne tilhørende den operatør Q Transport anvender.


2. Priser

Vores standardpriser kan ses på hjemmesiden. Prisen på bestemte ture kan oplyses ved at ringe til vores kundeservice.


3. Faktura

Der faktureres som standard hver uge. Betalingsbetingelser er netto kontant + 14 dage. Overskrides betalingsfristen, fremsendes rentenota på 2 % af fakturabeløbet samt erindringsgebyr på 100, 100, 100 kr. Efter tredje rykker sendes sagen uden yderligere varsel til retslig inkasso.

Spørgsmål/reklamation til faktura rettes til vores bogholderi på e-mail qtrans@qtrans.dk senest syv dage efter modtagelsen, ellers betragtes fakturaen som anerkendt.


4. Q Transport’ ansvar

Vores ansvar begynder, når pakken overdrages til befordring. Vores ansvar ophører, når pakken udleveres til modtageren, mod kvittering, på den af afsender opgivne modtager-adresse. Forsendelser leveres til modtagerens adresse, men ikke nødvendigvis til en navngiven person. På adresser, hvor der findes et centralt modtagelsessted, leveres normalt til dette. Ansvar for bortkomst eller beskadigelse indtræder ikke, hvis bortkomsten eller beskadigelsen skyldes afsender/modtagers fejl, såsom utilstrækkelig emballage, fejlagtig eller ufuldstændig adresse eller forhold udenfor Q Transport’ kontrol, som  Q Transport ikke kunne undgå, og hvis følger ikke kunne afværges.


5. Erstatningens størrelse og beregning

Vort erstatningsansvar for tab eller beskadigelse er, uanset hvordan det opstår og for hvilken som helst forsendelse begrænset til at være omfattet af NSAB 2000 bestemmelserne. Erstatningen beregnes altid på grundlag af forsendelsens nettoværdi, d.v.s. forsendelsens kostpris uden avance og moms. Ved beskadigelse kan  Transport kræve, at varerne repareres, og at erstatningen da beregnes på grundlag af reparationsudgiften. Antikvitetsværdi, kontanter/valuta, vin, spiritus, tobak, merudgifter ved indkøb af ny vare, herunder valutaudsving eller andre indirekte skader erstattes ikke. Reklamationer skal ske skriftligt ved modtagelsen og senest 2 dage efter afsendelsestidspunktet.


6. Hvad er Q Transport ikke erstatningsansvarlige for?

6.1. Følgeskader Q Transport er ikke erstatningsansvarlig for følgeskad Q Transport er impliceret i skadeforløbet. Det kan være følgeskader eller særlige skader eller tab; andre indirekte tab; misligholdelse af andre kontrakter. Følgeskader eller tab omfatter, men er ikke begrænset til, tabte indtægter, overskud, renter, markeder og fortabelse af anvendelse.


6.2. Forsinkede forsendelser Q Transport gør sit yderste for at sikre, at forsendelsen leveres i henhold til Q Transport’s almindelige leveringstider. Men der garanteres ikke for disse, og de er ikke en del af forretningsvilkårene. Q Transport er ikke erstatningsansvarlig for forsinkelser.


6.3. Omstændigheder uden for vores kontrol Q Transport er ikke erstatningsansvarlig, hvis en forsendelse går tabt, beskadiges eller fejlleveres på grund af omstændigheder uden for vores kontrol. Disse omfatter, men er ikke begrænset til: Force majeure. Defekter eller karakteristika ifm. forsendelsens natur, selv om vi var bekendt med dem, da vi accepterede forsendelsen. Handlinger eller undladelser foretaget af personer uden for Q Transport. Fx: afsender af forsendelsen; modtageren; en interesseret tredjemand. Q Transport og er ikke erstatningsansvarlig for elektrisk eller magnetisk skade på, eller sletning af, elektroniske eller fotografiske billeder eller optagelser.


7. Transportforløb

Transportforløb og omdirigeringer af forsendelser kan til enhver tid ske efter Q Transport’ skøn. Der er ingen aftalt ruteplan. I de tilfælde hvor vi ikke kan levere forsendelsen til modtageren (fx ingen hjemme, forkert adresse), vil vi forsøge at kontakte afsender. Hvis dette ikke lykkes, køres forsendelserne til Q Transport’ kontor med henblik på at blive leveret, når modtager eller afsender kan træffes.


8. Toldklarering

Q Transport udfører ikke fortoldninger på kundens vegne og fralægger sig ethvert ansvar for krav og problemer opstået i forbindelse med toldforhold. Afsender accepterer at holde Q Transport skadesløs for ethvert krav, erstatningsansvar eller udgift, der opstår på grund af afsenders manglende opfyldelse af gældende love eller bestemmelser.


9. Emballering

Afsender skal udføre indpakningen i en lukket, robust emballering, som opfylder de krav, indholdet og transporten stiller. Undlader afsender dette, sker transporten på afsenders risiko.


10.Force majure

Såfremt Q Transport forhindres i at opfylde en aftale grundet hindringer, som ligger udenfor vores kontrol, og som vi ikke med rimelighed kunne forventes at have taget i betragtning og hvis følger, vi ikke med rimelighed kunne have undgået eller overvundet, så som storkonflikt, strejke, arbejdsnedlæggelse af tredje part, krig, naturkatastrofe, national undtagelsestilstand, tiltag fra national regerings side eller lignende skal det, hvis det påvirker aftalens opfyldelse resultere i ansvarsfritagelse, og en fremskydning af tidspunktet for aftalens opfyldelse samt ansvarsfritagelse fra erstatningsansvar og andre følger.

 

Skulle aftalens opfyldelse til væsentlig grad forhindres i længere tid end seks måneder på grund af en vis (ovenstående) omstændigheder har Q Transport ret til skriftligt at ophæve aftalen frigjort fra erstatningsansvar.
NSAB 2000

Overenskomst om disse bestemmelser til ikrafttræden den 1. juni 1998 er truffet efter forhandlinger mellem Nordisk Speditørforbund på den ene side og nedenstående organisationer:


DANMARK:

Erhvervenes Transportudvalg


NORGE:

Transportbrukernes Fellesorganisasjon


FINLAND:

Centralhandelskammaren,

Industrins och Arbetsgivarnas Centralförbund

Handelns Centralförbund

Finlands Befraktarråd


SVERIGE:

Svensk Handel

Svenska Handelskammarförbundet

Sveriges Industriförbund

ICA Aktiebolag

Kooperativa förbundet

Lantbrukarnas Riksförbund Bestemmelserne giver i enhver henseende ordregiveren mindst samme rettigheder som følger af FIATA’s regler for Freight Forwarding Services (version 1996).


INDLEDENDE BESTEMMELSER

Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser angiver speditørens og ordregiverens rettigheder og forpligtelser, herunder speditørens ansvar i henhold til øvrige transportretlige konventioner, blandt andet CIM, CMR, Haag-Visby-reglerne samt Warszava-konventionen.ANVENDELSE§ 1

Disse bestemmelser er – såfremt ikke andet udtrykkeligt er aftalt– gældende for medlemmer af de nationale speditørforeninger tilsluttet Nordisk Speditørforbund samt tillige for andre parter, der har aftalt at anvende bestemmelserne.


AFTALEN

§ 2

Aftalen med speditøren kan omfatte:

– transport af gods

– oplagring af gods

– andre opgaver i forbindelse med transport eller oplagring af gods, for eksempel


1) fortoldning af gods,

2) medvirken ved udførelsen af ordregiverens offentligretlige forpligtelser,

3) håndtering og mærkning af gods,

4) tegning af forsikring,

5) bistand i forbindelse med eksport- og importdokumentation,

6) indkassering af efterkrav samt bistand i forbindelse med betaling for godset,

7) rådgivning ved transport- og distributionsforhold.

Speditøren kan udføre disse opgaver enten i eget navn eller som formidler.


A. Speditøren er ansvarlig som transportør i henhold til §§ 15– 23,

a) når han udfører transporten med eget transportmiddel (udførende transportør), eller

b) når han gennem et udtrykkeligt transportløfte eller på anden måde har påtaget sig et transportøransvar (kontraherende transportør).

Speditøren anses for at være kontraherende transportør,

1) når han har udfærdiget transportdokumentet i eget navn,

2) når det ved markedsføring eller af tilbud fremgår, at speditøren med føje kan anses for at have påtaget sig ansvaret som transportør – f.eks. ved at have afgivet egen pris for transporten, eller

3) ved godstransport ad vej.

B. Speditøren er ansvarlig som formidler uden transportøransvar i henhold til §§ 24 – 26 ved transporter, der ikke er omfattet af pkt. A.


C. Speditørens ansvar omfatter ansvar for den, han har antaget til at udføre opgaven,

a) når han er ansvarlig som transportør, jfr. pkt. A,

b) når opgaven udføres af speditøren selv ved hjælp af eget materiel eller egne ansatte, eller

c) når han har påtaget sig at udføre ordren i eget navn.

Uanset på hvilket grundlag ordregiverens krav mod speditøren og/eller den eller de medkontrahent(er), til hvem opdraget er videregivet, begrundes, finder disse bestemmelser anvendelse og med samme ansvar for medkontrahenten som for speditøren selv. Det samlede ansvar for speditøren og medkontrahenterne begrænses til, hvad der er gældende i henhold til nærværende bestemmelser.

Når speditøren har påtaget sig at udføre ordren i eget navn gælder – udover hvad der udtrykkeligt er aftalt – almindeligt gældende og anerkendte vilkår i det omfang, disse ikke indeholder afvigelser fra nærværende bestemmelser.

I alle andre tilfælde end pkt. a) – c), har speditøren ansvar som formidler uden ansvar for andre end egne ansatte.


D. Ved oplagring af gods gælder bestemmelserne i § 27.


ORDREGIVEREN

§ 3

Ved ordregiver forstås i disse bestemmelser den, som har indgået aftale med speditøren, eller den, der er trådt i ordregiverens sted. Ordregiverens ansvar reguleres af bestemmelserne i § 28.GENERELLE BESTEMMELSER


OPGAVENS UDFØRELSE

§ 4

Det påhviler parterne at give hinanden de oplysninger, som er nødvendige for opgavens udførelse. Speditøren påtager sig i henhold til den indgåede aftale at afhente, tage vare på og lade overtaget gods transportere på en for ordregiveren formålstjenlig måde ved hjælp af almindeligt anvendte transport-midler og transportveje.

Instruktioner til speditøren om ordrens omfang skal gives ved direkte meddelelse til speditøren. Oplysninger i faktura om, at gods er solgt pr. efterkrav, eller værdiangivelse i forsendelsesinstruktion indebærer således ikke ordre til speditøren om at indkassere fakturabeløbet eller om at tegne forsikring.§ 5

Det påhviler speditøren at godtgøre, at han indenfor ordrens rammer har varetaget ordregiverens interesser med omhu. Har speditøren eller nogen, for hvem speditøren svarer, forvoldt skade, forsinkelse eller andet tab med forsæt, kan speditøren ikke påberåbe sig regler i disse bestemmelser, som udelukker eller begrænser speditørens ansvar eller som ændrer bevisbyrden, for så vidt ikke andet fremgår af § 23.§ 6

Speditøren er ansvarlig for, at godset kommer frem inden for rimelig tid (uden tidsløfte). Ved vurderingen af rimelig tid skal der tages hensyn til de oplysninger om forventet fremkomsttid som speditøren har angivet i sit tilbudsmateriale, eller som er oplyst i forbindelse med aftalens indgåelse.

Speditøren er ansvarlig for, at godset kommer frem indenfor den tid (med tidsløfte), som

– skriftligt aftales som særligt tidsgaranteret transport,

– skriftligt er oplyst som en forudsætning for ordregiverens tilbud, og som udtrykkeligt er accepteret af speditøren,

– præsenteres af speditøren i et skriftligt tilbud, som er accepteret af ordregiveren.§ 7

Hvis speditøren ved udførelse af ordren er nødt til at handle uden først at indhente instruktioner, gør speditøren dette for ordregiverens regning og risiko.

Opstår der risiko for vædiforringelse af overtaget gods eller på grund af godsets beskaffenhed fare for person-, ejendoms-eller miljøskade, og træffer ordregiveren ikke eller sørger ordregiveren ikke snarest efter anmodning herom for godsets bortskaffelse, kan speditøren træffe nødvendige foranstaltninger med godset og i fornødent fald lade godset sælge på betryggende måde. Gods, som er udsat for ødelæggelse eller stærk værdiforringelse eller volder akut fare, kan speditøren efter omstændighederne uden varsel sælge for ordregiverens regning, uskadeliggøre eller tilintetgøre.

Det beløb, som speditøren opnår i forbindelse med et sådant salg, skal han omgående afregne overfor ordregiveren efter fradrag af rimelige omkostninger i forbindelse med salget.

Speditøren skal snarest muligt underrette ordregiver om sine dispositioner og på anmodning dokumentere eventuelle udgifter forbundet hermed samt godtgøre, at speditøren har udvist tilbørlig omhu for at begrænse omkostninger og risici.

Såfremt speditøren i den forbindelse har udlæg, kan speditøren særskilt debitere omkostningerne til udlæg.§ 8

Ved skade, forsinkelse eller andet tab, som opstår på grund af tredjemands handlinger eller undladelser, er speditøren forpligtet til at reklamere overfor denne. Speditøren skal underrette ordregiveren og i samråd med denne iværksætte nødvendige foranstaltninger for at sikre ordregiverens krav på erstatning fra den, som har forvoldt skaden eller tabet eller har ansvaret herfor, og efter anmodning bistå ordregiveren i dennes mellemværende med tredjemand.

Hvis det ønskes, skal speditøren til ordregiveren overdragede rettigheder og krav, som speditøren måtte have ifølge sin aftale med tredjemand.§ 9

Speditørens tilbud er baseret på de oplysninger af betydning for opgavens udførelse, der er forelagt ham, samt øvrige forhold, som speditøren må anse for sædvanlige for den pågældende opgave. Fremgår ikke andet af omstændighederne, skal speditøren kunne gå ud fra, at det gods, der overgives til transport, er af en sådan beskaffenhed og har et forhold mellem vægt og volumen, som er normalt for gods af den pågældende art.

Ordregiver er, såfremt ikke andet er aftalt, forpligtet til på anfordring at betale forskud til speditøren for udlæg, der kan opstå i forbindelse med opgavens udførelse.§ 10

Uanset hvad der gælder for ordregiverens betalingspligt ifølge indgået købsaftale eller transportaftale med andre end speditøren, har ordregiveren pligt til på anfordring at betale speditøren dennes tilgodehavende (vederlag, forskud, godtgørelse af udlæg m.v.) mod fornøden dokumentation.

Såfremt ikke andet er aftalt, har speditøren, når gods ikke overgives til transport som aftalt, og opgaven af denne grund ikke kan gennemføres helt eller delvist, ret til at modtage betaling i henhold til transportaftalen og erstatning med fradrag af sparede omkostninger, eller hvad speditøren med rimelighed kunne have sparet ved ikke at gennemføre opgaven. Selvom speditøren har givet ordregiveren henstand med betalingen, indtil godset er kommet frem til bestemmelsesstedet, har ordregiveren alligevel pligt til på anfordring at betale speditøren dennes tilgodehavende, såfremt opgaven på grund af forhold uden for speditørens kontrol ikke kan gennemføres i henhold til aftalen og under forudsætning af, at dette ikke beror på forhold, som speditøren skal svare for i henhold til nærværende bestemmelser.§ 11

For arbejde, der bevisligt ligger udover, hvad der udtrykkeligt er aftalt, eller som normalt er omfattet af speditørens opdrag, har speditøren krav på særskilt vederlag. Vederlaget fastsættes efter samme principper som betaling for de tjenester, som i øvrigt er omfattet af ordren.

For udlæg udover hvad der udtrykkeligt er aftalt, eller som normalt er omfattet af speditørens opdrag, og som ikke er betalt forud, har speditøren krav på godtgørelse for dokumenterede udlæg samt udlægsomkostninger.§ 12

Hvis speditøren bliver forpligtet til at betale tillægsregning for de af speditøren formidlede tjenesteydelser, er ordregiveren forpligtet til på anfordring at godtgøre speditøren disse beløb mod fornøden dokumentation. Det påhviler speditøren at kontrollere og så vidt muligt sammen med ordregiveren fastlægge, at de formidlede tjenesteydelser ligger indenfor rammerne af opdraget, og at de debiterede beløb er rimelige. Speditøren skal så vidt muligt underrette ordregiveren inden betaling sker.§ 13

Afbrydes påbegyndt ordre på grund af hindringer, som ligger udenfor speditørens kontrol, er speditøren berettiget til godtgørelse for afholdte udlæg og udført arbejde mod fornøden dokumentation.PANTERET

§ 14

Speditøren har panteret i gods, som er under speditørens kontrol, dels for alle på godset hvilende omkostninger – vederlag og lagerleje iberegnet – dels for samtlige speditørens øvrige fordringer på ordregiver hidrørende fra de i § 2 nævnte opgaver.

Bortkommer eller ødelægges godset, har speditøren tilsvarende ret over erstatningsbeløb fra forsikringsselskabet, fragtførere eller andre.

Betales speditørens forfaldne fordringer ikke, er speditøren berettiget til på betryggende måde at lade sælge så meget af godset, at speditørens samlede fordringer inklusive omkostninger dækkes. Speditøren skal så vidt muligt i god tid underrette ordregiveren om de skridt, speditøren agter at foretage med henblik på salg af godset.SÆRLIGE BESTEMMELSER


SPEDITØRENS ANSVAR SOM TRANSPORTØR

§ 15

Speditøren er ansvarlig som transportør, jfr. §§ 16 – 23, for bortkomst, forringelse eller skade på godset, som indtræffer fra det tidspunkt, hvor godset overtages til transport, indtil det afleveres, samt for forsinkelse med leveringen. Under alle omstændigheder ophører ansvaret som transportør senest 15 dage efter, at speditøren har underrettet den, som har ret til at få godset udleveret, om, at godset er ankommet, eller har afsendt skriftlig meddelelse herom til den af ordregiveren opgivne adresse.

For tiden derefter er speditøren ansvarlig i henhold til aftale eller indenfor rammerne af omsorgspligten, jfr. § 5.§ 16

Ansvar indtræder ikke, hvis bortkomsten, forringelsen, beskadigelsen eller forsinkelsen skyldes:

a) ordregiverens fejl eller forsømmelse,

b) behandling, lastning, stuvning eller aflæsning af godset, som foretages af ordregiveren eller nogen, som handler på dennes vegne,

c) godsets egen letskadelige beskaffenhed, f.eks. brækage, lækage, selvantændelse, forrådnelse, rust, gæring, fordampning eller følsomhed overfor kulde, varme eller fugt,

d) manglende eller mangelfuld emballage,

e) fejlagtig eller ufuldstændig adressering eller mærkning af godset,

f) fejlagtige eller ufuldstændige oplysninger om godset,

g) forhold, som speditøren ikke kunne undgå, og hvis følger speditøren ikke kunne afværge.

Speditøren er, uanset hvad der bestemmes under a) – f), ansvarlig i det omfang, hans fejl eller forsømmelser har forårsaget eller medvirket til bortkomsten, forringelsen, skaden eller forsinkelsen.

Ved bedømmelsen af speditørens ansvar skal der tages hensyn til, om speditøren, trods kendskab til forholdene, har godkendt eller undladt at fremkomme med indvendinger mod ordregiverens foranstaltninger vedrørende godset.

For penge, værdipapirer og værdigenstande er speditøren kun ansvarlig, såfremt særlig aftale er truffet herom.§ 17

Erstatning for bortkomst eller forringelse af godset beregnes efter godsets fakturaværdi, hvis det ikke bevises, at markedsprisen for eller den gængse værdi af gods af samme art og beskaffenhed har været en anden på tidspunktet og stedet for speditørens overtagelse af godset. Erstatning gives ikke for antikvitetsværdi, affektionsværdi eller anden særlig værdi af godset.

Endvidere erstattes fragtomkostninger, toldbeløb og andre udlæg i forbindelse med transporten af det, der er gået tabt. Derudover er speditøren ikke pligtig at yde nogen skadeserstatning, hverken for tabt avance, mistet markedsandel eller andet tab af hvilken som helst art.§ 18

Erstatning for beskadigelse af gods ydes med det beløb, der svarer til værdiforringelsen. Dette beløb fremkommer ved på godsets værdi, således som det bestemmes efter § 17, stk. 1, at anvende den procent, hvormed godset er forringet i værdi ved beskadigelsen. Desuden erstattes i samme omfang sådanne omkostninger, som omtales i § 17, stk. 2, 1. punktum, men derudover er speditøren ikke pligtig at yde nogen skadeserstatning.§ 19

Har speditøren erstattet godset fuldt ud, overgår ejendomsretten efter anmodning til speditøren.§ 20

FORSINKELSE

A. Erstatning for forsinkelse ydes, jfr. § 6, stk. 1, for sådanne direkte og rimelige omkostninger, som speditøren på tidspunktet for aftalens indgåelse kunne forudse som en sandsynlig følge af forsinkelsen, dog højst et beløb svarende til den aftalte fragt eller andet vederlag.

B. I de tilfælde, hvor der er indgået aftale om en transport med tidsløfte, jfr. § 6, stk. 2, skal speditøren, såfremt ikke andet er aftalt, ved overskridelse af den aftalte transporttid kreditere ordregiveren den aftalte fragt eller andet vederlag, som er aftalt for transporten. Kreditering skal dog ikke finde sted, såfremt forsinkelsen er opstået som følge af omstændigheder udenfor speditørens egen kontrol. Ved vejtransport indenfor Europa er speditøren dog tillige ansvarlig for, hvad der kunne kontrolleres af speditørens medkontrahenter.

Ordregiveren anses for at have lidt et tab som følge af forsinkelse svarende til fragtbeløbet, medmindre det kan godtgøres, at tabet udgør et mindre beløb. I sidstnævnte tilfælde skal erstatningen udgøre det beløb, der svarer til tabet.

Erstatning for forsinkelse kan ingensinde overstige fragtbeløbet.§ 21

TOTALTAB VED FORSINKELSE

Ordregiveren har ret til erstatning, som om godset var gået tabt, såfremt udlevering ikke er sket:

– for internationale vejstransporter inden 30 dage efter den aftalte leveringstid, eller såfremt særlig leveringstid ikke er aftalt, inden 60 dage efter, at godset er modtaget til transport,

– for øvrige transporter inden 60 dage fra det tidspunkt, godset burde være kommet frem.

Ordregiveren har dog ikke krav på erstatning som for totaltab, såfremt speditøren indenfor de ovenfor angivne frister kan dokumentere, at godset findes i behold og kan udleveres indenfor rimelig tid.§ 22

For bortkomst, forringelse eller beskadigelse af godset er speditørens ansvar begrænset til SDR 8,33 pr. kg bruttovægt af den del af godset, som er bortkommet, forringet eller beskadiget.§ 23

Hvis særlig aftale er truffet om en bestemt transportmåde, eller hvis det kan bevises, at bortkomst, forringelse, beskadigelse eller forsinkelse er indtruffet, medens godset transporteredes med et bestemt transportmiddel, skal speditøren i stedet være ansvarlig ifølge de for en sådan transportmåde gældende lovbestemmelser og almindeligt forekommende og anerkendte transportvilkår i det omfang, disse indeholder afvigelser fra, hvad der er fastsat i § 5, stk. 2, eller §§ 15 – 22.


SPEDITØRENS ANSVAR SOM FORMIDLER

§ 24

Speditøren er ansvarlig for skade som følge af, at speditøren ikke har udvist tilbørlig omhu ved ordrens udførelse. Det påhviler speditøren at godtgøre, at han indenfor rammerne af ordren har varetaget ordregiverens interesser med omhu. Speditøren er ikke ansvarlig for tredjemands handlinger eller undladelser ved udførelsen af transport, lastning, losning, udlevering, fortoldning, lagring, inkasso eller andre af speditøren formidlede tjenesteydelser, for så vidt speditøren kan påvise, at speditøren har udvist tilbørlig omhu ved valget af denne.

For penge, værdipapirer og værdigenstande er speditøren kun ansvarlig, såfremt særlig aftale er truffet.§ 25

Ved beregningen af erstatning for bortkomst, forringelse, beskadigelse og forsinkelse af gods skal bestemmelserne i §§ 17 – 19 samt § 20, stk. 1, finde tilsvarende anvendelse.§ 26

Speditørens ansvar som formidler m.v. er begrænset til SDR 50.000 for hver ordre, dog således at erstatningen ikke kan overstige:

a) for forsinkelse, det aftalte vederlag for opgaven,

b) ved bortkomst, forringelse eller beskadigelse af gods SDR 8,33 pr. kg bruttovægt af den del af godset, som er bortkommet, forringet eller beskadiget.


OPLAGRING

§ 27

A. Ved oplagring af gods i tilslutning til en transport, hvor speditøren har et transportøransvar, er speditøren ansvarlig for godset efter bestemmelserne i §§ 15 – 23 indtil 15 dage efter transportens afslutning.

B. For oplagringsopgaver i henhold til § 2, B, gælder bestemmelserne i §§ 24 – 26.

C. For oplagringsopgaver i øvrigt gælder følgende tillægsbestemmelser:

1) Speditøren skal kontrollere og kvittere for modtagne hele kolli, men uden ansvar for indhold og ikke synlige skader.

På ordregiverens foranledning skal speditøren foretage en totaloptælling af det oplagrede gods.

I det omfang hele kolli brydes efter modtagelsen, skal speditøren omgående give ordregiver meddelelse om brud eller skade, som speditøren har konstateret eller burde have konstateret.

Speditøren skal sørge for nødvendig udleveringskontrol af varer.

2) Hvis ordregiver ikke har givet særlige instruktioner vedrørende oplagringen af godset, har speditøren frit valg mellem forskellige oplagringsmåder, dog således at speditøren skal udvise tilbørlig omhu.

3) Speditøren skal i eget navn og for ordregivers regning tegne forsikring for brand, vand og indbrudstyveri baseret på godsets fakturaværdi ved indlevering til oplagring +10% i det omfang, ordregiver ikke skriftligt har meddelt andet.

Ved bortkomst, forringelse eller beskadigelse på godset, som ikke dækkes af forsikringen, jfr. ovenfor, eller når sådan forsikring ikke er tegnet, er speditøren ansvarlig for fejl eller forsømmelser i overensstemmelse med §§ 17 – 19 og § 22. Speditørens ansvar i forhold til samtlige ordregivere for skader, der indtræffer ved en og samme hændelse er begrænset til SDR 500.000. Ved forsinkelse er speditøren ansvarlig i henhold til §§ 20 – 21.

4) Hvis oplagret gods på grund af dets beskaffenhed findes at kunne skade ejendom eller personer, er ordregiver forpligtet til straks at fjerne godset.

5) Ordregiver skal senest ved indlevering til oplagring meddele speditøren til hvilken adresse, meddelelser vedrørende godset skal sendes, og hvor instruktioner fås, og straks underrette speditøren om eventuelle forandringer heri.


ORDREGIVERS ANSVAR

§ 28

Ordregiveren er forpligtet til at holde speditøren skadesløs for det tab eller den skade, som forvoldes speditøren som følge af, at

a) oplysningerne vedrørende godset er urigtige, utydelige eller ufuldstændige,

b) godset er mangelfuldt emballeret, mærket eller deklareret, eller af ordregiveren mangelfuldt lastet eller stuvet,

c) godset har sådanne skadevoldende egenskaber, som speditøren ikke med rimelighed kunne indse,

d) speditøren på grund af ordregivers fejl eller forsømmelse pålægges at betale told eller offentlige afgifter eller at stille sikkerhed.

Ved afgørelsen af ordregivers ansvar i henhold til pkt. a) og b) skal der tages hensyn til, om speditøren trods kendskab til forholdene har godkendt eller undladt at fremkomme med indvendinger overfor opdragsgiverens oplysninger vedrørende godset.

Hvis speditøren i egenskab af befragter får pligt til ved søtransport at betale andel i groshavari for ordregivers gods til bortfragteren eller udsættes for krav fra tredjemand af ovenfor angivne årsager, skal ordregiver holde speditøren skadesløs.REKLAMATION OG SØGSMÅL


REKLAMATION

§ 29

Reklamationer til speditøren skal afgives uden unødigt ophold.

Ved synbar forringelse eller beskadigelse af godset bør modtageren reklamere straks ved godsets modtagelse.

Såfremt reklamation sker senere end syv dage fra godsets modtagelse, påhviler det den, der reklamerer overfor speditøren, at bevise, at skaden eller forringelsen var indtruffet inden godsets modtagelse. Såfremt den, der reklamerer, ikke kan bevise dette, anses godset for at være udleveret uden beskadigelse og forringelse. Reklamation, som vedrører andet end beskadigelse, forringelse eller tab af godset, skal afgives inden 14 dage efter den dag, da ordregiveren fik eller burde have fået kendskab til de omstændigheder, som begrunder et ansvar for speditøren. Såfremt en sådan reklamation ikke er afgivet, har ordregiver fortabt sine rettigheder.

Hvis aftale er truffet med speditøren om en bestemt transportmåde, gælder i stedet de for en sådan transportmåde gældende lovbestemmelser og almindeligt forekommende og anerkendte transportvilkår i det omfang, disse indeholder afvigelser fra, hvad der er fastsat i stk. 1.


FORÆLDELSE (Kun Danmark, Finland og Sverige)

§ 30

Sag mod speditøren skal – idet kravet ellers er fortabt – anlægges inden et år. Fristen løber:

a) ved forringelse eller beskadigelse af gods fra den dag, da godset blev udleveret til modtageren,

b) ved forsinkelse, bortkomst af en hel sending eller anden skade fra det tidspunkt, hvor forsinkelse, bortkomst eller anden skade tidligst kunne konstateres.

Denne bestemmelse gælder, når speditøren har hjemsted i Danmark, Finland eller Sverige.

Hvis aftale er truffet med speditøren om en bestemt transportmåde, gælder i stedet de for en sådan transportmåde gældende lovbestemmelser og almindeligt forekommende transportvilkår i det omfang, disse indeholder afvigelser fra, hvad der er fastsat i stk. 1.

VOLDGIFT (Kun Finland, Norge og Sverige)§ 31

Finland

Tvister mellem speditøren og dennes ordregivere skal, med nedennævnte undtagelser, ikke henvises til domstol, men skal afgøres ifølge finsk lov om voldgift. Voldgiftsmænd udpeges af Centralhandelskammaren i Finlands voldgiftsnævn, og voldgiften skal følge dette nævns regler. Voldgiftsretten skal sættes i Helsingfors by. Iværksættelse af retslige skridt til inddrivning af ubestridte fordringer indebærer ikke afkald på krav om voldgift i forbindelse med omtvistede modfordringer, som således ikke kan fremmes i modsøgsmål eller i modregning på anden måde end ved voldgift.

Tvister om beløb, som ikke overstiger en værdi af FIM 200.000, eller som berører forhold til ordregivere, som har indgået aftale hovedsageligt for privat regning, skal dog ikke afgøres ved voldgift.Norge

Tvister mellem speditøren og hans ordregivere skal, med nedennævnte undtagelser, ikke anlægges ved domstol, men skal endeligt afgøres ved voldgift i henhold til de regler, der af Oslo Handelskammers Voldgiftstinstitut anvendes ved forenklet voldgiftsbehandling. Instituttet skal under hensyntagen til søgsmålets karakter, sagsgenstandens størrelse og øvrige forhold afgøre, hvorvidt de almindelige regler for voldgift skal finde anvendelse. Vedtagelsen af retslige skridt til inddrivelse af ubestridte krav indebærer ikke afkald på voldgift i spørgsmål om bestridte modforordninger, som alene kan afgøres af voldgiftsretten. Oslo Handelskammers Voldgiftsinstituts regler samt norsk ret er gældende i det omfang, speditøren har hjemting i Norge. Tvister om beløb, der ikke overstiger NOK 300.000, eller som vedrører forholdene til ordregivere, der hovedsagligt har indgået aftalen for egen regning, skal dog ikke henvises til afgørelse for voldgiftsretten, med mindre parterne har aftalt andet.Sverige

Tvister mellem speditøren og dennes ordregiver skal, med ovennævnte undtagelser, ikke henvises til domstol, men skal afgøres efter svensk ret om voldgift efter Stockholms Handels-kammers Voldgiftsinstituts regler. Reglerne for forenklet vold-giftsbehandling skal gælde, med mindre instituttet under hensyntagen til søgsmålets sværhedsgrad, -værdi og øvrige omstændigheder bestemmer, at instituttets voldgiftsregler skal tillempes søgsmålet. I sidstnævnte tilfælde skal instituttet også beslutte om voldgiftsretten skal bestå af en eller flere vold-giftsdommere. Vedtagelse af retslige skridt til inddrivelse af ubestridte fordringer indebærer ikke afkald på voldgift i spørgsmål om bestridte modfordringer, som alene kan afgøres af voldgiftsretten. Tvister om beløb, som ikke overstiger SEK 300.000, eller som berører forhold til ordregivere, som har indgået aftale hovedsageligt for privat regning, skal dog ikke afgøres ved voldgift.

VÆRNETING OG LOVVALG (Kun Danmark)§ 32

Sag mod speditøren skal, når speditøren har hjemsted i Danmark, anlægges ved dansk domstol og afgøres i overensstemmelse med dansk ret.